RPP-EKO

O firmie

Ochrona środowiska - RPP-EKO

   Firma RPP-EKO świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska. Pomagamy w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w ochronie środowiska.

   Sporządzamy także opracowania i ekspertyzy dla samorządów terytorialnych. Proponujemy również pełen outsourcing w zakresie stałej obsługi firm w ochronie środowiska.
   Prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego. Posiadamy licencjonowane programy komputerowe niezbędne do przeprowadzania stosownych wyliczeń i badań środowiskowych a nasz zespół to doświadczeni specjaliści co gwarantuje pełne zaangażowanie w prowadzone przez nas sprawy oraz rzetelne i terminowe wykonywanie zleceń.

Oferujemy:

1. Wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC) 2. Raporty i oceny środowiskowe (OOŚ)
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projektowanych oraz istniejących inwestycji;
 • przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia;
 • przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • doradztwo i konsulting w zakresie wymagań środowiskowych niezbędnych dla potrzeb realizacji raportu;
 • doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji
 • uzgodnienia ze stronami postępowania
 • konsultacje społeczne
 • analizy porealizacyjne
3. Gospodarka odpadami
 • OBSŁUGA BDO
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
 • wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów
 • zakładowe instrukcje i procedury postępowania z odpadami
4. Ochrona powietrza atmosferycznego
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów
 • zgłoszenia instalacji
 • analizy oddziaływania i uciążliwości zakładów
 • pomiary emisji zanieczyszczeń
5. Gospodarka wodno-ściekowa
 • operaty wodnoprawne na zrzut ścieków oraz pobór wód
 • oznaczenia zanieczyszczeń ścieków i wody
6. Ochrona przed hałasem
 • modelowanie matematyczne propagacji hałasu w środowisku
 • dokumentacje uciążliwości hałasu
7. Kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska
 • rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej
 • przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów, wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów
 • rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
 • audyty na zakładzie stwierdzające ewentualne niezgodności w zakresie przepisów ochrony środowiska
 • monitoring formalno – prawny przestrzegania zapisów zawartych w Państwa decyzjach dotyczących ochrony środowiska
 • pomoc we wdrożeniach i audytach wewnętrznych/zewnętrznych systemu ISO 14001, (posiadamy uprawnienia audytora wewnętrznego)
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180, poz. 1495), uzyskanie wpisu u Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad zmianami prawnymi
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638), , uzyskanie wpisu u Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad zmianami prawnymi
 • audyty środowiskowe u dostawców
 • reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
 • obecność naszych pracowników przy jakiejkolwiek kontroli Państwa zakładu w zakresie ochrony środowiska
 • pełna obsługa zadań pokontrolnych wynikających z prawnych obowiązków przedsiębiorców
 • stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska
 • doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach
 • doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych
 • nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi
 • przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych
 • opracowanie wewnątrz zakładowych procedur organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska
 • nadzorowanie obowiązków pomiarowych zakładu (powietrze, woda, ścieki, hałas) wraz z organizacją terminów i warunków pomiaru
 • prowadzenie na bieżąco aktualizowanego, szczegółowego rejestru aktów prawnych - w zakresie prowadzonej przez zakład działalności
8. Przeglądy ekologiczne instalacji 9. Audyty środowiskowe 10. Aktualizacje Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami dla jednostek samorządowych W koszt każdej naszej usługi wchodzi
 • przeprowadzenie wstępnego audytu, stwierdzającego ewentualne zaległości w zakresie uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska
 • zebranie niezbędnych materiałów podczas wizyty u Państwa
 • stała konsultacja w celu uzyskania potrzebnych informacji oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości z Państwa strony
 • wykonanie opracowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi normatywami prawnymi i przepisami szczegółowymi
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej inwestycji/instalacji
 • uzgodnienia z organami opiniującymi w sprawie ustalenia granicznych wartości emisji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień
 • prowadzenie sprawy do momentu uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej
Niszczenie dokumentacji - RPP-EKO

Informacje i dane wydrukowane w postaci dokumentów są niejednokrotnie najcenniejszą rzeczą, na których utratę nie można sobie pozwolić zarówno ze względów ustawy o ochronie danych osobowych jak i bezpieczeństwa firmy i jej zasobów.

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym niszczeniem wszelkiego rodzaju dokumentacji.
Oferujemy:

 • Niszczenie dokumentacji w formie papierowej wraz z teczkami, spinaczami, zszywkami itp.
 • Niszczenie danych zapisanych na nośnikach elektronicznych (CD, DVD, dyskietki, kasety VHS i dyski twarde).
 • Niszczenie kart płatniczych, bankomatowych, chipowych, identyfikatorów itp.

W ramach usługi zapewniamy:

 • przyjęcie zlecenia i realizację w dogodnym dla Państwa terminie,
 • dojazd do Państwa Firmy naszym środkiem transportu,
 • zważenie dokumentów w Państwa obecności,
 • zapakowanie, zaplombowanie środka transportującego dokumentację przeznaczoną do zniszczenia,
 • wystawienie protokołu odbioru,
 • bezpieczny transport do miejsca zniszczenia dokumentów,
 • zniszczenie dokumentów,
 • utylizację powstałych odpadów,
 • wystawienie faktury vat,
 • wystawienie certyfikatu zniszczenia,

Usługi wykonujemy zgodnie z normami DIN 32757 w 3 stopniu tajności.

GWARANTUJEMY CAŁKOWITĄ NIECZYTELNOŚĆ POWIERZONYCH NAM DANYCH!!!!

Nasze ceny są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od potrzeb i rodzaju usługi.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt wówczas nasz pracownik przedstawi szczegóły ofert i wyceni indywidualnie koszt usługi.


Gwarantujemy najwyższy stopień niszczenia dokumentów (DIN 3).

 • Niszczenie odbywa się na terenie zamkniętym w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
 • Dokumenty niszczone są przez wyspecjalizowanych pracowników, w specjalnych niszczarkach  przemysłowych z zapewnieniem III klasy tajności, zgodnie z normą DIN 32757 - S2.
 • Oferujemy krótkie terminy odbioru dokumentów przeznaczonych do zniszczenia.
 • Nie wymagamy przygotowania dokumentów do niszczenia (odbieramy dokumenty bez potrzeby zdejmowania teczek, koszulek, spinaczy biurowych, zszywek itd.).
 • Wystawiamy CERTYFIKAT zniszczenia powierzonych dokumentów.

zależności od oczekiwań i potrzeb naszych Klientów oferujemy dwie możliwości odbioru dokumentów:

 • Usługa jednorazowa, polegająca na odbiorze zgromadzonych dokumentów. Dokumenty odbieramy w zabezpieczonych workach z plombami.
 • Usługa stała, polegająca na dłuższej współpracy w oparciu o podpisaną umowę.

Produkty

 • REPREZENTACJA KLIENTÓW PRZY WSZELKICH KONTROLACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (WIOŚ, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, ITP.)
 • przejęcie wszystkich obowiązków i reprezentowanie Państwa interesów przy wszelkich kontrolach firmy w zakresie ochrony środowiska.
 • bieżące doradztwo i monitorowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska w firmie
 • określanie i analizowanie parametrów emitowanych przez zakład substancji mających wpływ na stan zanieczyszczenia środowiska
 • organizowanie i ewidencjonowanie badań emisji do środowiska , prowadzenie ewidencji substancji chemicznych, odpadów, opakowań, naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • prowadzenie dokumentacji w systemie BDO
 • prowadzenie pełnej dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska
 • uczestniczenie w realizowaniu polityki środowiskowej na terenie przedsiębiorstwa
 • zbieranie niezbędnych danych do przygotowywania dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska
 • nadzorowanie stanu prawnego firmy pod kątem niezbędnych decyzji środowiskowych
 • sporządzanie raportów, opracowań dotyczących wpływu na środowisko istniejących lub planowanych przedsięwzięć
 • raportowanie do instytucji zewnętrznych zgodnie z obowiązującym prawem (Urząd Marszałkowski, GUS, baza KOBIZE, itp.)
 • przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym, zgodnie z wymogami prawnymi
 • współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska
 • stałe kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwo wraz z aktualizacją o nowe przepisy.